Privacyverklaring en algemene voorwaarden

PRIVACYVERKLARING 

Just Fit & Joy respecteert de privacy van de bezoekers van haar website, in het bijzonder de rechten van bezoekers met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. Vanwege volledige transparantie met onze klanten hebben wij daarom een beleid geformuleerd en geïmplementeerd met betrekking tot deze verwerkingen zelf, het doel ervan alsook de mogelijkheden voor betrokkenen om hun de rechten zo goed mogelijk te kunnen uitoefenen. 
 

Voor alle aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u terecht op de website van de Autoriteit persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl.

 

Totdat u op de website het gebruik van cookies en andere tracking systems accepteert, plaatsen wij geen analytische cookies en/of tracking cookies op uw computer, mobiele telefoon of tablet.

Met het voortzetten van het bezoek van deze website accepteert u de volgende gebruikersvoorwaarden.  

 

De huidige op de website beschikbare versie van de privacy policy is de enige versie die van toepassing is zolang u de website bezoekt, totdat een nieuwe versie de huidige versie vervangt.
 

Artikel 1 - Wettelijke bepalingen

 1. Website (hierna ook “De website”): Just Fit & Joy
 1. Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens (Hierna ook: “De beheerder”): Just Fit & Joy, gevestigd te Kerkeland 10B6651KN Druten, kvk-nummer: 65257006.

 

Artikel 2 - Toegang tot de website

 • De toegang tot de website en het gebruik is strikt persoonlijk. U zult deze website alsook de gegevens en informatie die daarop verstrekt worden niet gebruiken voor commerciële-, politieke- of publicitaire doeleinden, danwel voor enige commerciële aanbiedingen en in het bijzonder niet gebruiken voor ongevraagde elektronische aanbiedingen.  

 

Artikel 3 - De content van de website  

 • Alle merken, afbeeldingen, teksten, commentaren, illustraties, (animatie)plaatjes, videobeelden, geluiden, alsook alle technische applicaties die gebruikt kunnen worden om de website te laten functioneren en meer in het algemeen alle onderdelen die op deze site zijn gebruikt, zijn beschermd bij wet door intellectuele eigendomsrechten. Iedere reproductie, herhaling, gebruik of aanpassing, op welke wijze dan ook, van het geheel of slechts een onderdeel ervan, met inbegrip van de technische applicaties, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de verantwoordelijke, is ten strengste verboden. Indien de beheerder niet meteen actie onderneemt tegen enig inbreuk, kan dat niet worden opgevat als stilzwijgende toestemming danwel het afzien van rechtsvervolging.

 

Artikel 4 - Het beheer van de website

 • Voor het goede beheer van de website kan de beheerder op ieder moment:
 • de toegang aan een bepaalde categorie bezoekers schorsen, onderbreken of beperken tot de gehele of een gedeelte van de website
 • alle informatie verwijderen die het functioneren van de website kan verstoren of in strijd is met nationale of internationale wetgeving of in strijd is met internet-etiquette
 • de website tijdelijk niet beschikbaar hebben teneinde updates uit te kunnen voeren 

 

Artikel 5 - Verantwoordelijkheden

 • De beheerder is in geen geval verantwoordelijk voor falen, storingen, moeilijkheden of onderbrekingen van het functioneren van de website, waardoor de website of een van zijn functionaliteiten niet toegankelijk is. De wijze waarop u verbinding zoekt met de website is uw eigen verantwoordelijkheid. U dient zelf alle geschikte maatregelen te treffen om uw apparatuur en uw gegevens te beschermen tegen onder andere virusaanvallen op het internet. U bent bovendien zelf verantwoordelijk voor de websites en de gegevens die u op internet raadpleegt.
 • De beheerder is niet aansprakelijk voor juridische procedures die tegen u worden gevoerd:
 • vanwege het gebruik van de website of diensten toegankelijk via internet
 • vanwege het schenden van de voorwaarden van deze privacy policy
 • De beheerder is niet verantwoordelijk voor enige schade die u zelf oploopt, dan wel derden of uw apparatuur oplopen als gevolg van uw verbinding met of het gebruik van de website. U zult zich onthouden van iedere actie tegen de beheerder als gevolg hiervan.
 • Indien de beheerder betrokken raakt bij een geschil als gevolg van uw gebruik van deze website, is hij gerechtigd alle schade die hij dientengevolge lijdt en nog zal lijden op u te verhalen. 

 

Artikel 6 - Het verzamelen van gegevens

 • Uw gegevens worden verzameld door Just Fit & Joy. Onder persoonsgegevens worden verstaan: alle gegevens die u heeft doorgegeven via de contactformulier op onze website. Deze gegevens zijn:
 • Naam
 • Emailadres
 • Telefoonnummer
 • Bericht (=Is uw bericht)
 • De persoonsgegevens die op de website worden verzameld worden hoofdzakelijk gebruikt door de beheerder voor het onderhouden van relaties met u.

 

Artikel 7 - Uw rechten met betrekking tot uw gegevens

 • Op grond van artikel 13 lid 2 sub b AVG heeft eenieder recht op inzage van en rectificatie of wissing van zijn persoonsgegevens of beperking van de hem betreffende verwerking, alsmede het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via justfitandjoy@hotmail.com. 
 • Ieder verzoek daartoe dient te worden vergezeld van een kopie van een geldig identiteitsbewijs, waarop u uw handtekening heeft gezet en onder vermelding van het adres waarop er met u contact kan worden opgenomen. Binnen 1 maand na het ingediende verzoek, krijgt u antwoord op uw verzoek. Afhankelijk van de complexiteit van de verzoeken en het aantal van de verzoeken kan deze termijn indien nodig met 2 maanden worden verlengd.

 

Artikel 8 - Verwerking van persoonsgegevens

 • In geval van schending van enige wet- of regelgeving, waarvan de bezoeker wordt verdacht en waarvoor de autoriteiten persoonsgegevens nodig hebben die de beheerder heeft verzameld, worden deze aan hen verstrekt na een uitdrukkelijk en gemotiveerd verzoek van die autoriteiten, waarna deze persoonsgegevens mitsdien niet meer onder de bescherming van de bepalingen van deze privacyverklaring vallen
 • Indien bepaalde informatie noodzakelijk is om toegang te krijgen tot bepaalde functionaliteiten van de website, zal de verantwoordelijke het verplichte karakter van deze informatie aangeven op het moment van het vragen van de gegevens.

 

Artikel 9 - Commerciële aanbiedingen

 • U kunt commerciële aanbiedingen krijgen van de beheerder. Indien u deze niet (meer) wenst te ontvangen, stuurt u een mail naar het volgende adres: justfitandjoy@hotmail.com.
 • Indien u tijdens het bezoek van de website enige persoonsgegevens tegenkomt, dient u zich te onthouden van het verzamelen ervan of van enig ander ongeoorloofd gebruik alsook van iedere daad die een inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van die perso(o)n(en) oplevert. De beheerder is in geen geval verantwoordelijk in bovengenoemde situaties. 

 

Artikel 10 - Bewaartermijn gegevens

 • De door de beheerder van website verzamelde gegevens worden gebruikt en bewaard voor de duur zoals deze bij wet is bepaald. 

 

Artikel 11 - Cookies 

 • Onze website maakt geen gebruik van cookies.

 

Artikel 12 - Beeldmateriaal en aangeboden producten

 • Aan het beeldmateriaal dat behoort bij de aangeboden producten op de website kunnen geen rechten worden ontleend.

 

Artikel 13 - Toepasselijk recht

 • Op deze voorwaarden is Nederlands Recht van toepassing. De rechtbank van de vestigingsplaats van de beheerder is exclusief bevoegd bij eventuele geschillen omtrent deze voorwaarden, behoudens wanneer hierop een wettelijke uitzondering van toepassing is. 

 

Artikel 14 - Contact

 • Voor vragen, productinformatie of informatie over de website zelf, kunt u zich richten tot: Hester van Beers, justfitandjoy@hotmail.com, 06-15672817.

 

Algemene Voorwaarden:

 

 1. alle leden gaan door het betalen van de contributie akkoord met deze algemene voorwaarde. Deze staan hier op de website maar kunnen ook desgewenst overhandigt worden. Just Fit & Joy is gerechtigd de onderhavige voorwaarde en het reglement te wijzigen en of aan te vullen.
 2. Lidmaatschap: Het lidmaatschap is strikt persoonlijk , de algemene 10-rittenkaarten (niet aan abonnement verbonden) mogen gedeeld worden,
 3. Kosten: Kosten lidmaatschap geschiedt volgens de overeenkomst die is gesloten met JF&J en het lid. Ieder lid betaald het lidmaatschap behorende bij het door klant gekozen type lidmaatschap. Het lidmaatschap dient bij vooruitbetaling voldaan te worden.
 4. Duur: één periode is 10 sportende weken. Na elke periode ga je opnieuw voor 10 weken een contract aan, of je zegt op.
 5. Opzeggen: Opzeggen kan tot 5 dagen voor aanvang van de nieuwe periode d.m.v. antwoord op de mail die je van JF&J ontvangt waarin gevraagd wordt wat je de volgende periode wil gaan doen of al eerder door het sturen van een mail of whatsapp. Tussendoor stopzetten van lidmaatschap is niet mogelijk, alleen in overleg en met goedkeuring van mij, Hester.
 6. Gedrag: Leden zullen geen misbruik maken van de materialen of de faciliteiten welke JF&J of de locatie biedt. Eventuele beschadigingen aan club-eigendommen , opzettelijk of door aanwijsbare schuld veroorzaakt, dienen volledig vergoed te worden door de desbetreffende leden. Leden wordt niet toegestaan gebruik te maken van de lessen indien zij onder invloed zijn van drank, drugs of andere geestverruimende middelen. Ik zelf zal zorgdragen dat mijn lessen professioneel, enthousiast gebracht worden. Ik op tijd in mijn lessen zal veerschijnen en er alles aan zal doen om iedere klant een veilige schone werkomgeving te bieden. Wanneer er een situatie van overmacht ontstaat zal ik er alles aan doen om goede vervanging te vinden. Wanneer dit niet lukt zal ik daar een eerlijke oplossing voor brengen.
 7. Aansprakelijk: JF&J stelt alles in werk om veiligheid te bewaken. Het gebruik van materialen en of activiteiten bij JF&J is geheel voor eigen risico van het lid. JF&J aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor materiële of immateriële schade als gevolg van ongeval of letsel van het lid. JF&J aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van het lid.
 8. Overige zaken: de directie behoudt zich het recht de lestijden aan te passen , maar zal de leden hier dan vooraf op de hoogte stellen. Aan leden zal toestemming gevraagd worden voor het maken van fotografische opnamen voor promotie doeleinden.